123ArticleOnline Logo
Welcome to 123ArticleOnline.com!

ALL >> Music >> View Article

Karmete Dinle, Kýzýlýrmak Dinle, Þarký Dinle

By Author: Turgut Koray
Total Articles: 1

Uygulamada yeni bir hesap oluþturduktan ya da Facebook hesabýnýzla giriþ yaptýktan sonra kendi çalma listelerinizi hazýrlayabiliyor ya da hazýr listeler seçebiliyorsunuz. Hazýr listeler, müzik profesyonelleri tarafýndan elle oluþturulmuþ, herhangi bir otomatik algoritma kullanýlmadýðý için kendi içlerinde oldukça tutarlýlar. Kendi listeniz için ise detaylý tür ve alt-tür listeleri içinden seçim yapabilir, þarkýcý ya da þarký ismiyle arama yapabilir, 30 saniyelik demolar dinleyebilirsiniz. Uygulamada müzik dinlerken her 6 þarkýda bir, baðýþ yapmanýzý rica eden ve ekranda 10 saniye kalan bir pop-up belirecek. Baðýþ yapmak istemezseniz, “ücretsiz kullanmaya devam et” seçeneði ile dinlemeye devam edebileceksiniz. Ancak giriþimin sahipleri, bir çok kullanýcýnýn baðýþ yapacaðý konusunda umutlular.

Müzik indirme ve dinleme farkýnýn normalinden fazla üst kalitede xmp3x farkýný sizde keþfederek istediðiniz gibi müzik keyfini yaþayabileceksiniz. Bu müzik sitesinde þarký sýralamasýnda yer alan müzikleri kolaylýkla bulabilir, en çok dinlenen þarkýlarý seçebilir, en fazla beðenilen þarkýlardan seçimler yapabilirsiniz. Sizde böyle bir müzik sitesini ziyaret ederek, diðer sitelerde dolanma ve reklâmlarda takýlý kalmak zorunda kalmasýnýz. Artýk www.xmp3x.net adresinde yeni keyifler yakalama þansý var. Bedava müzik dinle, canlý mp3 dinle Benzer Yazýlar Kilo kontrol programý, altý ay sürecek bir zayýflama tedavisinden sonra uygulanacak önemli bir aþamadýr. Yað kaybý programýný takiben eðer Toplam 0 Yorum Yapýlmýþ Bedava müzik dinle, canlý mp3 dinle Etiketler

Öncelikle bazý izinlere izin vermeniz gerekecektir. Facebook Hesap ayarlarýna girerek Uygulama ayarlarý seçeneðine girin. Uygulama ayarlarýnda ki Anýnda Kiþiselleþtirme özelliðini etkin hale getirmeniz gerekmektedir. Bunu etkin yaptýðýnýzda þu an hangi sitelerle bu uygulana bildiðini göstermektedir. www.facebook.com/instantpersonalization/ adresinden þu an için uygun olan siteleri görebilirsiniz. Müzik sitesi olarak Pandora yer almaktadýr. Ama bu site telif haklarý nedeniyle Türkiye’de hizmet veremiyor. Bu yüzden müzik dinleme özelliði Türkiye için henüz aktif olmasa da kýsa zamanda anlaþtýklarý sitelerin sayýsýnýn arttýrýlacaðý belirtildi. Türk sanat müziðinin seçkin eserleri usta sanatçýlarýn yorumlarýyla Radyo Alaturka’da dinleyicilere ulaþtýrýlýr. Her nekadar yaþ ortalamasý yüksek olan insanlar tarafýndan dinlensede, genç dinleyici kitlesinin bir bölümünede hitap eder.

Son yýllarda özellikle akýllý telefonlarýn ve tabletlerin de hýzla artmasýyla birlikte sayýsal müziðe olan ilgi hatýrý sayýlýr derecede artmýþ ve çevrimiçi müzik hizmeti veren þirketlerin de sayýsý artmýþtý. TTNET, Turkcell, Avea gibi büyük telekom þirketleri de kendi müzik servislerini kurmuþlar, hatta Turkcell çevrimiçi müzik dünyasýnýn önemli oyuncularýndan birisi olan Fizy’yi satýn almýþtý. Türkiye ve yurtdýþýndan gelen bu büyük oyuncular çevrimiçi müzik pazarýný inanýlmaz bir þekilde hareketlendirdi. Bu geliþmeler sonucunda, daha önce sayýsal müzikle ilgili anlaþmalarýn yapýldýðý yapýmcýlarý temsil eden MÜYAP sayýsal müzikten çekildi. Artýk anlaþmalar MESAM ve MSG gibi birliklerle yapýlýyor.

Rock, soul ve dünyanýn çeþitli yerlerinde icra edilen farklý müzik türlerini bir araya getirerek kendi beðenisine göre þekillendirmeyi amaçlayan Hadise'nin ilk teklisi "Sweat" adýný taþýyordu. Yves Jongen'in yazdýðý ve Serge Ramaekers ile birlikte yapýmýný üstlendiði þarký, 3 farklý versiyonuyla raflardaki yerini aldý. Onu daha geniþ kitlelere taþýyan parça ise, Haziran 2005 çýkýþlý "Stir Me Up" oldu. Þarkýcý, toplam 5 versiyonuyla sunulan "Stir Me Up"ýn video klibiyle de olumlu not aldý.

Müzik Dinle Saðlýklý Kal baþlýklý bu yazýmýzda müziðin insan üzerindeki etkileri inceleyip, insan saðlýðýnda iyileþmeye yardýmcý bir araç olarak kullanýlabileceðine yer vereceðiz. Müzik her dinleyicisinin üzerinde farklý etki yaratýr. Farklý psikolojilere sahip kiþilerin ayný müziði dinlediklerinde hissettikleri birbirinden farklý olur. Bu nedenle tedavi amaçlý kullanýlan müziðin çeþidi oldukça önemlidir. Yumuþak bir Vivaldi müziði, herhangi bir hastaya þifa verirken, bir diðer hastayý olumsuz etkileyebilir. Tepkisi nasýl olursa olsun müzik dinleyicisi üzerinde zihinsel ve fiziksel etkiler yaratýr. Ýnsan evrenin ve doðanýn bir parçasý olarak kendinde ve yaþamda mevcut her þeyin varlýðýný da müzikte bulmaktadýr. Müzikten etkilenmesinin nedeni de burada gizlidir.

Korsan müzik, yurtdýþýnda ücretli müzik hizmeti veren yabancý oyuncularýn Türkiye pazarýna girmeleri girecek olmasý, müzik sektörüne yön veren meslek birliklerini ve yapýmcýlarý gelir modelinde kaçýnýlmaz bir düzenlemeye yapmaya yöneltti. Çeþitli kaynaklardan aldýðýmýz bilgilere göre çevrimiçi müzik dünyasýnda bugünden itibaren önemli deðiþiklikler olacak. Bu deðiþikliklerden birisi artýk müzik dinlemenin de (streaming) ücretli olacaðý. Eskiden kullanýcýlar çevrimiçi müzik hizmeti veren sitelere üye olmadan ücretsiz olarak müzik dinleyebiliyorlardý. Kullanýcýlar sadece þarkýlarý bilgisayar, tablet ya da akýllý telefon gibi cihazlarýna indirdiklerinde ücret ödüyorlardý. Bu geçiþ döneminde her kullanýcýya kýsýtlý bir “ücretsiz kullaným süresi” tanýnacak ve bu süre boyunca, bugüne dek olduðu gibi yasal servis saðlayýcýlar hak sahiplerinin maliyetini karþýlayacak.

Türkiye’de istanbul üzerinden yayýn yapan Radyo Alaturka, 91 frekansýndan yayýn yapar. Ýstanbul’da yaþayan Radyo Alaturka dinleyici kitlesi radyo frekanslarýný 91 olarak ayarlayýp radyoyu dinleyebilirler. Ýstanbul dýþýnda Türkiye’nin ve Dünya’nýn her yerinden Radyo Alaturka’yý online dinlemek mümkündür. Sitemiz canliradyodinle.web.tr adresi üzerinden günün her saati kesintisiz olarak Radyo Alaturka online dinleyebilirsiniz. Radyo Alaturka Radyo Alaturka Ýstanbul 91.0 FM frekansýndan dinlenebilmektedir. Radyonun yayýn akýþýnda karþýlaþabileceðiniz aksaklýklar Radyo Alaturka yayýný ile alakalý olup, sitemizi baðlayýcý yönü yoktur. Olasý aksaklýklar durumunda iletiþim bölümümüzden Radyo Alaturka iletiþim bilgilerini alarak, sorununuzu dile getirebilirsiniz. Üstelik iPhone, iPad Mini, Galaxy ve diðer birçok Android telefon ile kurulum ve eþleþtirme gerektirmeden çalýþabilen bu hoparlör, kolay kullanýmýyla dikkat çekiyor.

Ýnternet ile kýsýtlý kalmayýn cep telefonlarýndan da istek parça gönderebilmekteyiz. Bu istekleriniz için yapmanýz gereken Park yazýp boþluk býrakarak istediðiniz parçayý 3969′a göndermeniz yeterlidir. Mesajýnýz ilgili birimlere iletilerek, isteðiniz en kýsa sürede yayýnlanacaktýr. Siz de hiçbir yerde bulamayacaðýnýz bu djler eþliðinde müzik dinlemek istiyorsanýz 96.9 Park Fm’i ziyaret etmelisiniz. Ayrýca online radyo dinleme sayfasýnda haber bölümü olduðu için online radyo dinlerken haber okuma keyfini yaþayabilirsiniz.
Resource:

Total Views: 166Word Count: 837See All articles From Author

Music Articles

1. Viola, Cello And Violin Bows, Bow Bugs And Bad Hair Days
Author: Nathan Weiss

2. Bow Rosin: How To Choose The Right Rosin For You
Author: Nathan Weiss

3. Wedding Dj Vancouver Can Bring That Vibe For Your Marriage Celebration!
Author: Fabian Mize

4. Vancouver Sound Equipment Rental Service Can Keep You Away From A Stressful Job!
Author: Fabian Mize

5. A Buyer's Guide For Purchasing A Beginner Banjo
Author: Rayhill Audio

6. Selecting A Beginners Electric Guitar
Author: Rayhill Audio

7. Piano Chapter Are Enjoyable For Your Mind
Author: symphony South

8. Record Sound Effects After Considering Copyright Infringement
Author: sounddogs

9. Best Rock Metal Band From Boston, Ma – Firstbourne Band
Author: weyadav123

10. The Revolution Choir - Best For Protest Songs And Music, Equal Pay And Climate Change Deniers
Author: Kevin Levy

11. London Based Table Player Sandyman And His Bollywood Dreams
Author: Sandip Kumar Chakravarty

12. Exceptional Dj Services
Author: Exylebeene

13. Looking To Learn To Play Violin Professionally At Your Own Home?
Author: Janice

14. Student Instruments: When You Should Rent, And When You Should Buy
Author: Nathan Weiss

15. Violins, Tuning Forks And 440 Concert Pitch
Author: Nathan Weiss

Login To Account
Login Email:
Password:
Forgot Password?
New User?
Sign Up Newsletter
Email Address: